Hem

Leaderprojekt 2016–2020

      

NyföretagarCentrum Falköping bedriver under 2016–2020 ett leaderfinansierat projekt – ”Utveckla och förnya NyföretagarCentrum Falköping”. Längre ned kan du läsa mer om projektets innehåll och målsättningar (utdrag ur projektansökan).

Nu (nov 2020) är det dags att slutrapportera projektet som varit mycket framgångsrikt. Dokumentation i form av en slutrapport, en Powerpointpresentation samt en film har tagits fram. Klicka på nedanstående länkar för att ta del av materialet.

SLUTRAPPORT LEADERPROJEKT

Powerpoint pressinformation 3/11

FILM slutrapport (länk till YouTube)

––––––––––––

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling”.

Klicka här för att komma till Leader Östra Skaraborg – Lokalt ledd utveckling!

–––––––––––––

Nedan följer den ursprungliga informationen från projektansökan 2016

Projektansökan ”Utveckla och förnya NyföretagarCentrum Falköping”

Projektet avser att förnya, utöka och vitalisera verksamheten inom Nyföretagarcentrum (NFC) Falköping så att den blir mer uppsökande gentemot breda och tydligare definierade målgrupper, att dess image blir mer attraktiv och att kommunikationen kring aktiviteterna anpassas till dagens och morgondagens krav. Projektet syftar till att nyföretagandet ökar. De senaste årens statistik pekar tyvärr åt motsatt håll.

Projektet ska genomföras enligt följande:

Fas 1 Workshop/brainstorm/prioritering

En workshop/brainstorming har redan genomförts med NFCs styrelse samt några externa företagare. Resultatet är en palett med idéer som kommer att ligga till grund för ett prioriterings- och struktureringsarbete vilket också baseras på erfarenheter från andra NFC-rådgivare, kontaktpersoner på myndigheter/företag samt tidigare NFC-deltagare. Statistik för nyföretagande inom kommunen bör studeras samt Nyföretagarcentrums egna deltagarsiffror för de gångna åren.

Fas 2/Projekt

Utifrån samtliga idéer och resultatet av ovanstående upprättas en handlingsplan som preliminärt består av nedanstående insatser:

Marknadsföring/profil

Ett klart innovativt förslag är att ambassadörer ska utses för att bredda kontaktytan gentemot målgrupperna och därigenom effektivisera marknadsföringen. Tidigare adepter används som referenser vilka lyfts fram som inspirerande exempel. NFCs profil/kommunikation/budskap/kommunikationsvägar behöver förnyas och uppdateras, fräschas upp och spridas mer via t ex sociala medier än hittills.

Målgruppsinriktad kommunikation och uppsökande verksamhet

Vilka olika målgrupper kan ha högre benägenhet än andra att bli egenföretagare? Kommunikationen bör målgruppsinriktas och effektiveras gentemot möjliga egenföretagare. Inspirera dessa genom att inkludera dem i fler aktiviteter bland befintliga företagare och tidigare nyföretagare. Företagandets fördelar lyfts fram.

Exempel på målgrupper:

 • gymnasister, UF-företagare, studerande inom ekonomi/handel/teknik/musik/vård mm
 • nya svenskar och andra tidigare etablerade minoriteter
 • medelålders, ambitiösa, kunniga människor som skulle behöva göra något nytt
 • kvinnor
 • m fl

Projektet ska även initiera närmare samarbeten med div organisationer, sponsorer och myndigheter, t ex:

 • gymnasieskolans olika program, Lärcenter
 • olika kulturföreningar/nationella föreningar (Connect Falköping)
 • Företagarna, LRF, Aktiv Handel, Fastighetsägarna
 • Banker, Almi, Coompanion
 • Rotaryklubbars mentorsprojekt
 • Kvinnonätverk
 • AF, Skatteverket m fl

Den nya ”uppsökande” verksamheten ska inspirera snarare än att direkt reda ut allt som är krångligt med egenföretagande.

Aktiviteter/nätverk

Dagens NFC-verksamhet:

 • Informationsträffar
 • Rådgivning, fördjupad info
 • Utbildningar: Nyföretagarutbildning och bokföringsutbildning

Idéer till komplettering av ovan:

 • Inspirations- och informationsträffar som i högre grad väcker intresse för egenföretagande.
 • Synliggör NFC hos t ex LRF, Aktiv Handel, Företagarna, Fastighetsägarna, gymnasiet, SFI, Connect m fl.
 • Fokus på gruppen nysvenskar.
 • NFC ordnar egna intressanta aktiviteter – inspirationsträffar, studiebesök och nätverksträffar.
 • Engagera framgångsrika NFC-alumner
 • NFC Mentors – etablerade företagare är personlig coach till nyföretagare.
 • NFC Ambassadors, kunniga och informerade om NFC och företagande – alltid att förmedla kontakten till NFC.

Merparten av ovanstående aktiviteter och verktyg finns inte idag eller behöver kraftigt förnyas. Planen är att den tilltänkte PL som också är egen reklamman, kombinerar uppdragen att jobba med helheten inom projektet, såväl med nätverk, externa resurser, kommunikation, genomförande samt medverka som rådgivare.

Sidan uppdaterades 2022-08-18

Våra samarbetspartners