Hem

Kallelse till årsmöte med Stiftelsen Lidköping Nyföretagarcentrum

Härmed kallas styrelse, stiftare och samarbetspartners till årsmöte tisdagen den 19 mars 2024 kl 14:00 på NyföretagarCentrum Lidköpings lokal i Bahnhof Cowork, Sockerbruksgatan 1 i Lidköping. Dagordning för mötet se nedan.

Anmälan till årsmötet vill vi ha senast fredagen den 15 mars till Kerstin Wångstedt på mail lidkoping@nyforetagarcentrum.se eller telefon 0510-223 00.

Välkommen!

Styrelsen för NyföretagarCentrum Lidköping

Dagordning vid årsmöte med Stiftelsen Lidköping Nyföretagarcentrum den 19 mars kl 14:00.

 1. Årsmötet öppnas
 2. Upprop av deltagare på årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av protokolljusterare
 8. Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsrapport.
 10. Beslut om
  a) resultat- och balansräkning
  b) disposition av årets resultat
  c) ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
 12. Val av styrelse för ett år
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor

Efter årsmötet håller styrelsen konstituerande möte.

Sidan uppdaterades 2024-03-13

Våra samarbetspartners