Hem

Stiftelsen Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst

Din integritet är viktig för oss på Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Stiftelsen Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 1. Vilka är Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst?

I denna policy kallas Stiftelsen Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst, Orgnr: 843001-9615 för Nyföretagarcentrum och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Nyföretagarcentrum ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

NYFÖRETAGARCENTRUM går att nå på följande sätt:

Post: Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst, Box 1358, 251 13 Helsingborg

Tel: 042 – 18 18 20 E-post: skanenordvast@Nyföretagarcentrum.se.

 1. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.nyföretagarcentrum.se/skanenordvast. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra program, och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som NYFÖRETAGARCENTRUM samlar in och hur den används. NYFÖRETAGARCENTRUM agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att NYFÖRETAGARCENTRUM ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som klient/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

NYFÖRETAGARCENTRUM agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har NYFÖRETAGARCENTRUM ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

NYFÖRETAGARCENTRUM skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av NYFÖRETAGARCENTRUM:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på NYFÖRETAGARCENTRUM ska följa NYFÖRETAGARCENTRUM:s interna informationssäkerhetspolicy

5. Överföring av information

NYFÖRETAGARCENTRUM sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

6. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Stiftelsen Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och NYFÖRETAGARCENTRUM kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 042-181820 eller via e-post skanenordvast@Nyföretagarcentrum.se.

Sidan uppdaterades 2018-05-21

Våra nationella samarbetspartners