Hem

GDPR – vår policy

Behandlingen av dina personuppgifter hos NyföretagarCentrum i enlighet med GDPR.

Varför dina personuppgifter är nödvändiga

Personer ges support för start av eget företag genom NyföretagarCentrums
verksamhet med information, rådgivning och/eller utbildningsinsatser;

 • Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrum ska kunna
  kommunicera med dig och tillställa dig information om verksamheten och/eller
  Nyhetsbrev.
 • Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrums partners eller
  myndigheter ska kunna kommunicera med dig och/eller genom NyföretagarCentrum
  tillställa dig information och erbjudanden.
 • Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla NyföretagarCentrums
  avtalsmässiga intressen som finns gentemot NyföretagarCentrums partners.
 • Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose NyföretagarCentrums intressen
  och möjligheter att följa och utvärdera NyföretagarCentrums insatser samt särskilda
  projektinsatser.
 • Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla myndigheters och revisorers krav
  på att följa eller kontrollera NyföretagarCentrums verksamhet.

Bokning av rådgivning, utbildning och informationsmöten

Genom att du bokar dig för rådgivning, utbildningsinsatser eller informationsmöten
vid NyföretagarCentrum samtycker du till att dina personuppgifter används av
NyföretagarCentrum.

I samband med din bokning hos NyföretagarCentrum registreras de personuppgifter
som du lämnat. Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose NyföretagarCentrums
och NyföretagarCentrums partners, revisorers och myndigheters
berättigade intresse av att följa och kontrollera NyföretagarCentrums verksamhet.
Personuppgifterna är även nödvändiga för att information och/eller erbjudanden ska
kunna tillställas dig från NyföretagarCentrum, NyföretagarCentrums partners och
myndigheter.

I samband med din bokning hos NyföretagarCentrum för rådgivning, informationsmöten
eller utbildningsinsatser registreras dina personuppgifter för uppföljning
genom enkäter från NyföretagarCentrum. Personuppgifterna är nödvändiga för
NyföretagarCentrum för att kunna säkerställa att de insatser som görs av
NyföretagarCentrum har effekt. Avidentifierad statistik kan även komma att tillställas
NyföretagarCentrums partners och myndigheter för att uppfylla NyföretagarCentrums
förpliktelser gentemot NyföretagarCentrums partners och myndigheter.

Vidarebefordran av personuppgifter

Samverkan sker med NyföretagarCentrums partners (myndigheter, institutioner,
organisationer och företag) där information, undersökningar, nyhetsbrev, inbjudningar och
erbjudanden kan komma att sändas till dig. NyföretagarCentrum Sverige använder även
olika leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa
leverantörer även kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna
personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med
våra instruktioner.

Lagring

De uppgifter som lagras är relevanta för NyföretagarCentrum för att kunna följa och
utvärdera pågående och avslutade informationsinsatser, rådgivning och/eller
utbildningsinsatser. Då NyföretagarCentrum har ett berättigat intresse av att
sammanställa flerårig statistik kring nyföretagandet och säkerställa att de insatser
som görs av NyföretagarCentrum har effekt lagras personuppgifterna under ett
flertal år och över fyra konjunkturcykler (vanligen är konjunkturcykel mellan tre-åtta
år lång). Även myndigheter och NyföretagarCentrums partners har mot bakgrund av
avtalsförpliktelser och myndighetsbeslut intresse av att följa sådan statistik som
sammanställs.

Rätt till återkallande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer NyföretagarCentrum att upphöra med den
behandling av personuppgifter för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de
personuppgifter som behandlats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som NyföretagarCentrum har
om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av
denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som NyföretagarCentrum har om dig
rättade och kompletterade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade
som NyföretagarCentrum har om dig, om de inte längre är nödvändiga för det
ändamål de insamlades för.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta NyföretagarCentrum och NyföretagarCentrum
Sverige:

Vid kontakt angående dina personuppgifter och hanteringen kring dessa kontakta;

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm
personuppgifter@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterades 2023-08-28

Våra partners