Hem

Olika typer av affärsavtal

Det finns många olika typer av affärsavtal. Som företagare ingår du nästan dagligen olika typer av avtal. Det är en av de vanligaste formerna av juridiska handlingar och styr avtalsförhållandet.

Företag är skyldiga att följa ingångna avtal. Tänk på att även muntliga avtal är bindande. Det är därför bra att alltid ha skriftliga avtal eller i alla fall bekräfta muntliga avtal skriftligen.

Först lite allmänt om avtal:

Acceptfristen (betänketid)
Är den tid som går från det att den säljande partnern har lämnat anbudet till att den köpande partnern senast måste ha lämnat besked om de vill acceptera anbudet.

Det säljande företaget bestämmer själv hur lång acceptfristen ska vara. Det ska framgå i av anbudet. Under denna tid är det säljande företaget bunden av sitt anbud.

Om den säljande parten inte angivit hur lång acceptfristen ska vara gäller följande:

Vid muntligt avtal
Om parterna träffats eller talat med varandra per telefon ska accept lämnas omedelbart om inte annat överenskomits.

Vid skriftligt avtal
Om parterna skriftlig träffat en överenskommelse gäller avtalslagens regel om en s k legal acceptfrist som består av tre delar:

– Tiden för anbudets befordran från säljande till köpande part.

– En skälig betänketid för den part som ska köpa.

– Tiden för att befordra svaret från köpande till säljande part.

Vem har rätt att teckna avtal?
För de näringsverksamheter som drivs som juridiska personer företräds företaget av ställföreträdare eller firmatecknare (t ex Verkställande Direktören och person/-er ur Styrelsen). I små aktiebolag är det för det mesta ägaren som skriver bindande avtal. Då det gäller en enskild näringsidkare är det ägaren själv som för företagets räkning blir avtalspart.

Olika typer av avtal

Kompanjonsavtal
Driver du företaget tillsammans med någon är det av största vikt att teckna ett kompanjonsavtal och det helst innan ni startat. Det är tyvärr alltför vanligt att ett kompanjonskap slutar med tvister.

Ett kompanjonsavtal bör bland annat innehålla hur kompanjonerna ska arbeta i bolaget, ersättningars storlek och fördelning, hur företaget ska styras, villkor för olika beslut, hur ni ska agera om ni inte är helt överens, vad som händer om en av er vill sälja er andel o s v.

Köpeavtal
Här gäller köplagen, konsumentköplagen samt konsumenttjänstlagen. Se under rubriken Avtal och Lagar till vänster.

Konsultavtal
Ett avtal som reglerar förhållandet mellan uppdragsgivaren och konsulten.

Entreprenadavtal
Avtal mellan den som utför en entreprenad och uppdragsgivaren. Finns även underentreprenörsavtal.

Återförsäljaravtal
Ett avtal mellan t ex en detaljist (butik) och en tillverkare eller importör.

Kommissionsavtal
Återförsäljaren d v s kommissionären säljer produkter åt en uppdragsgivare. De varor och produkter som återförsäljaren har i lager äger uppdragsgivaren. Vanligt i mindre servicebutiker där t ex CD-skivor och videofilmer säljs genom att ett kommissionsavtal har träffats med en distributör.

Agentavtal
Ett avtal där agenten, t ex säljer en tillverkares produkter till butiker, i eget namn och där han bara förmedlar order – inte de fysiska varorna eller produkterna.

Franchisingavtal
Ett avtal med stark koppling mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Många kedjor drivs på detta sätt. Franchisetagaren får tillgång till ett färdigt koncept och i många fall sker en gemensam marknadsföring. Avtalet är många gånger väldigt detaljerat för att varumärket och konceptet ska skyddas.

Transportavtal
Ett avtal mellan den som köper en transport och ett företag som utför eller ombesörjer transporten. Avtalet reglerar även när ”risken” för varan övergår från en part till en annan.

Standardavtal
Ett standardavtal är ett avtal som utformats för att kunna användas oförändrat i ett stort antal likartade avtalssituationer och se i princip ser likadant ut för alla som ingår det. Dessa avtal utformas ofta av branschorganisationer eller andra organisationer som företräder den ena partens intressen.

Hyresavtal
Som företagare kan du äga fastigheter, vara hyresvärd eller hyresgäst.

Hyresavtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen. Skriftliga hyresavtal är dock att föredra eftersom det regelerar vad partnera har kommit överens om, vad gäller hyrestid, uppsägningstid, hyreskostnad etc.

Sidan uppdaterades 2019-09-10

Våra samarbetspartners